บดินทร์เดชา2
สถานที่ตั้ง: ถนน นวมินทร์
โทรศัพท์: โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๗-๙๑๖๑, ๐๒-๕๐๙-๕๕๗๘ โทรสาร ๐๒-๕๐๙-๕๕๗๗
ที่อยู่: ๓๓๓ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
เปิดบริการ:
รายละเอียด: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงาม ได้บริจาคให้วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน

คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์ของ บดินทร์เดชา2