โรงเรียนสตรีวิทยา๒
สถานที่ตั้ง: ถนน เกษตร-นวมินทร์
โทรศัพท์: 02 570 9939
ที่อยู่: หมู่ 2 47 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว Lat Phrao, Bangkok 10230
เปิดบริการ:
รายละเอียด: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516 โดยการริเริ่มของคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาในขณะนั้น บนที่ดิน 3 ส่วน คือ 1.ที่ดินจำนวน 24 ไร่ 77 ตารางวา ซึ่งนางหลง ไว้สาลี น้อมเกล้าฯ บริจาคแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 2.ที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซึ่งนางสาวสุ่น พานิชเฮง โอนให้แก่กรมสามัญศึกษา และ 3.ที่ดินจำนวน 36 ไร่ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งท่านผู้หญิงบุญเจือขอเช่า สภาพของโรงเรียนเมื่อแรกก่อตั้ง เป็นทุ่งนา ไม่มีถนนหรือทางเข้า ทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนประสบความลำบาก แต่ก็สำเร็จลงในเวลา 1 ปีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะผู้บุกเบิก คณาจารย์ของโรงเรียนเอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง โดยนางสมหมาย เอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกเป็นผู้ติดต่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนนี้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เปิดสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราว มีครู 13 คน และนักเรียน 277 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และปีที่ 4 จำน

คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนสตรีวิทยา๒